Sunday, October 1, 2023

News ExpressDaily

PR NEWS

GDH ปลุกไฟในตัวให้พนักงาน จัดงาน ‘สามัคคีชุมนุม#1’

GDH จัดงาน ‘สามัคคีชุมนุม #1’ เสวนาพูดคุยถึงหัวข้อการพัฒนาแนวคิดแบบผู้ประกอบการ การทำงานแบบมืออาชีพ และการปรับตัวขององค์กรที่ใช้ครีเอทีฟนำ โดยมี คุณบุญคลี ปลั่งศิริ...

LIFE STYLE

เนสกาแฟ ฉลองวันกาแฟสากล 2023 รวมพลังคนไทยทำสิ่งดีๆเพื่อโลก ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนการเกษตรเชิงฟื้นฟูภายใต้โครงการ“เนสกาแฟ แพลน 2030

เนสกาแฟ แบรนด์กาแฟอันดับ 1 ของคนไทยจากเนสท์เล่ รวมพลังคนไทยทำสิ่งดีๆเพื่อโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริโภคร่วมปลูกต้นไม้สร้างความยั่งยืนตามหลัก การเกษตรเชิงฟื้นฟูหรือRegenerative Agriculture สานต่อพันธกิจ...

ชป.แจง ไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีเขื่อนราษีไศลปล่อยน้ำท่วม เร่งแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง

​กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ "กลุ่มนานอกอ่าง" ขอให้อธิบดีกรมชลประทาน ย้าย ผอ.เขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืนมติที่ประชุม เก็บกักน้ำเกินมติ ปล่อยน้ำท่วมนานอกอ่าง ส่งผลเกษตรกรไม่ได้ทำนาปรัง นานนับปี นั้น นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ปกติเขื่อนราษีไศล จะทำการเก็บกักน้ำในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นธันวาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงที่สิ้นสุดฤดูฝน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าเขื่อน ได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปิด-เปิดเขื่อนราษีไศล...

นักวิชาการ ย้ำ “หมูเถื่อน” ตัวการทำลายห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคงทางอาหารของไทย

นักวิชาการ ชี้ “หมูเถื่อน” ลักลอบนำเข้าเป็นภัยร้ายทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะอนาคตของเกษตรกรรายย่อย เสี่ยงเป็นพาหะนำโรค ASF เข้ามาระบาดซ้ำ บั่นทอนห่วงโซ่การผลิตอาหารของประเทศ และสร้างปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคอาหารของคนไทย ย้ำต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์หมูไทยให้เป็นที่ยอมรับ ด้านความปลอดภัยตามแนวทางหลักสู่การเป็น “ครัวของโลก” ผศ.น.สพ. ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หมูเถื่อน ส่งผลกระทบใน 2 มิติหลักๆ...

ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรว่า ต้องขออนุญาตแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์น้ำวิกฤตมากกว่าปีที่แล้วดูจากตัวเลขน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉลี่ยเหลือ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ บางอ่างเก็บน้ำต้องใช้ Dead Storage หรือน้ำก้นอ่างแล้ว เชื่อว่าฤดูแล้งปีนี้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะมาก จึงขอวิงวอนให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องรีบทำแผนรองรับวิกฤตนี้โดยด่วนซึ่งยังพอมีเวลาเหลืออีก 2-3 เดือน และต้องบอกความจริงกับเกษตรกรที่ได้เตรียมการเพาะปลูกอยู่ว่าสถานการณ์น้ำวิกฤตแบบนี้ยังจะสามารถเพาะปลูกต่อไปได้หรือไม่ ยังพอแบ่งปันน้ำลงในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้หรือไม่ เพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์วิกฤตินี้ด้วยตนเองได้ “ อย่าปล่อยให้สถานการณ์น้ำวิกฤติลุกลาม เกษตรกรไม่มีข้อมูลลงมือเพาะปลูก...

“ดร.สุรสีห์” ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ ติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารจัดการน้ำ เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนดึงชุมชนร่วมแก้ปัญหาให้ตรงจุด ลดผลกระทบน้ำท่วม ภัยแล้งซ้ำซาก สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซ้ำซาก ที่ สทนช. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนบูรณาการตามสภาพปัญหาพื้นที่ในเชิงลึก จัดทำแผนการพัฒนาบึงหรือหนองน้ำธรรมชาติที่มีศักยภาพของจังหวัดบึงกาฬและจัดทำรายงานวางโครงการเบื้องต้นที่สำคัญเร่งด่วนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พร้อมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ และงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ปัจจุบันที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนกว่า 5 ครั้งผ่านกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศและการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 611 คน เพื่อสอบถามความคิดเห็น...