กกจ.จ่ายเงินสงเคราะห์ แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด

0
6802

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในประเทศไทย และที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ รัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเร่งดำเนินการเพื่อดูแลพี่น้องแรงงานที่เดือดร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด จึงได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือในทุกด้าน ทั้งแรงงานในประเทศ ที่ได้นำร่องโครงการการจ้างงานอย่างเร่งด่วน ซึ่งนับว่าสามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้ส่วนหนึ่ง และแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว กรมการจัดหางานยังได้มีมาตรการช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ดังนี้

1. สมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการเกิดโรคระบาด ทำให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน โดยมีผู้ยื่นคำร้อง ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – 19 มิถุนายน 2563 และได้สงเคราะห์ให้กับสมาชิกกองทุนฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (2) (ฉ) แล้วจำนวน 42 ราย รายละ 15,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 630,000 บาท

2. สงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาระหว่างอยู่ในต่างประเทศ เช่น นายจ้างประกาศปิดกิจการ เนื่องจากมาตรการในแต่ละประเทศเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือนายจ้างสั่งให้พักงานและอยู่ระหว่างรอกลับเข้าไปทำงานใหม่ โดยมิใช่ความผิดของสมาชิกกองทุนฯ เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ โดยสำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบ
และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะตรวจสอบข้อเท็จจริง หากสมาชิกกองทุนฯไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้าง สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเป็นจริงและเหมาะสม ตามระเบียบ ข้อ 5 (2) (ง) เป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยสำนักงานแรงงานในต่างประเทศได้ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกองทุนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่อยู่ในต่างประเทศแล้ว จำนวนทั้งหมด 31 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 130,961.92 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563)

และ 3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนฯ ที่เป็นคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-Entry Visa) และยังไม่สามารถกลับไปทำงานตามสัญญาจ้างที่เหลืออยู่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าไม่เข้าระเบียบการสงเคราะห์แต่เห็นว่าได้รับผลกระทบ จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละ 5,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนฯ กลุ่ม Re-Entry จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา จากกระทรวงการคลัง (www.เราไม่ทิ้งกัน.com)

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินสงเคราะห์นี้ เฉพาะคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศและได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศที่ทำงานอยู่ และทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว โดยกรมการจัดหางานจะมีกระบวนการตรวจสอบ อย่างละเอียด รัดกุม ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของรัฐแล้ว สามารถยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 022456710-11, 02-2450674 สำหรับการยื่นคำร้อง สามารถยื่นได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน