กรมการข้าว ชู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว ตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรใจกลางกรุง ชวน​แช๊ะภาพร่วมสืบสานภูมิปัญญาข้าวไทย

0
26732

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการตรวจศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวและการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ว่ากรมการข้าว ได้ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในวิถีชีวิตชาวนา เทคโนโลยีด้านข้าว การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล การเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรในนาข้าวให้เกิดประโยชน์ เช่น การอัดฟางข้าว เพื่อเป็นการลดการเผาตอซังในนาข้าวที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกส่งผลกระทบต่อโลก ยกระดับข้าวรักษ์โลก ให้สอดคล้องกับ BCG Model เพื่อจะได้ให้เห็นถึงการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลถึงการลดรายจ่ายได้

“ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ผมเห็นว่านอกจากเป็นแหล่งความรู้แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนทั่วไปได้แวะเวียนมาพักผ่อน แถมไม่ไกล สามารถเข้ามาได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้โรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาเยี่ยมชมได้ และนอกจากนั้นก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาเก็บภาพเป็นระลึก ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทย”

สำหรับพื้นที่บริเวณแปลงนาทดลอง จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ซึ่งได้แบ่งเป็นสถานีเรียนรู้ต้นแบบการสาธิตการปลูกข้าวตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และ เผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านข้าวให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งนับเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โทร 02-940-5530