กรมการข้าว นำทีม สื่อมวลชนดูงาน ” โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช”

0
25941

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นำทีมสื่อมวลชนดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 2565 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใด้สนับสนุนการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นตนมา มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน ภายใต้การกำกับดูแล โดย กรมการข้าว ซึ่งได้วางระบบร่วมกันกับผู้แทนของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถเสริมสร้างศักยภาพการผลิดเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในชุมชนและของประเทศ ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์ สุจิตโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  กล่าวว่า สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้มีการดำเนินงานในการ ส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกรพร้อมองค์ความรู้  เผื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์คุณภาพดีให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยนายอำมร สุขวิน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง ตำบลนางตุง อำเภอควรขนุน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง มีสมาชิกทั้งสิ้น 20 ราย พื้นที่การปลูก จำนวน 200 ไร่ ทำการปลูกข้าว ปีละ 2 ครั้ง ได้ผลผลิตครั้งละ 20 ตัน / รอบ สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนได้ดำเนินการแปลงเมล็ดพันธุ์เพื่อบริการกระจายเมล็ดพันธุ์ ให้สมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อผลิตข้าวที่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามกรมการข้าวกำหนดอย่างครบวงจร อาทิ ข้าวพันธุ์ กข 41 กข 47 กข 29 กข 61 และกข 81 นอกจากนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้างได้มีการต่อยอด ปลูกข้าวพื้นเมือง พันธุ์สังข์หยดพัทลุง เพื่อต่อยอด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่บำรุงผิว น้ำมันรำข้าว คุกกี้  ข้าวยำกรอบ ผงโรยข้าว ภายใต้      แบรนด์โนร่า เป็นต้น นับว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาคใต้อีกด้วย

ด้านนายจำรัส คงนุ้ย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า เดิมทีตนและ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 17 คน พื้นที่ 180 ไร่ เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์ข้าว หอมมะลิปทุม และ กข79 แต่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วม และสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถ ดำเนินการต่อได้ เนื่องจากได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  เว้นช่วงไป ในระยะ 2 ปี แต่ปัจจุบัน กรมการข้าวได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้เข้ามาส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านแหลม ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อฟื้นฟู ให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่สมาชิกและเกษตรพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน