กรมการข้าว นำสื่อมวลชน บุกพิสูจน์กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การันตีข้าวคุณภาพทุกเมล็ดต้องได้มาตรฐานของกรมการข้าว ก่อนจำหน่ายสู่ตลาดข้าวคุณภาพ

0
37329

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ ายชิษณุชา  บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นำสื่อมวลชน เยี่ยมชม การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q ครบวงจร (GAP Seed – GAP ข้าวหอมมะลิไทย – GMP โรงสีข้าว -สินค้าข้าว Q) และการใช้เครื่องหมายรับรองพันธุ์ข้าวแท้” ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการขอรับรองสินค้าข้าว Q จนเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

นายชิษณุชา  บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของชาวนา นับว่าเป็นนโยบายที่สคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าว โดยจะต้องจัดทแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวการยกระดับคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการระบบการผลิตถือว่าเป็นหัวใจสคัญในระบบการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าข้าว พัฒนาการผลิตด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร และสร้างทางเลือกในการเพิ่มรายได้โดยมีตลาดเป็นตัวนการผลิต ซึ่งแนวทางการยกระดับคุณภาพข้าว จะมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีการนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP Seed มาใช้ เพื่อผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีที่ผ่านมาตรฐาน GAP หรับการแปรสภาพเป็นข้าวสารคุณภาพผ่านโรงสีหรือโณงปรับปรุงสภาพข้าวที่ได้รับมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เพื่อให้ได้สินค้าข้าวคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพข้าว และการเชื่อมโยงตลาดข้าวครบวงจร ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน หรับสินค้าข้าว โครงการสคัญเหล่านี้ ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซี่งกรมการข้าว โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ มีภารกิจในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Certification Authorize : CA) และกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ในฐานะหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่ได้รับการรับรอง จากสนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามระบบ ISO/IEC 17065 ได้ขับเคลื่อนงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจร ตั้งแต่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสหรับข้าวและข้าวหอมมะลิไทย หรือข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การปฏิบัติที่ดีสหรับโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงสภาพข้าว (GMP) และการผลิตข้าวสาร Q (Q Product) ให้เกิดระบบตามสอบ (Traceability) ของข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการขับเคลื่อนงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อให้โครงการสคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์

“การนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q ครบวงจร (GAP Seed – GAP ข้าวหอมมะลิไทย – GMP โรงสีข้าว – สินค้าข้าว Q) และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้” โดยนเสนอกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่กระบวนการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสหรับข้าวและข้าวหอมมะลิไทย หรือข้าว GAP กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ กระบวนการการปฏิบัติที่ดีสหรับโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงสภาพข้าว (GMP) และกระบวนการผลิตข้าวสาร Q (Q Product) ผ่านการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร Q เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าว เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวทุกมาตรฐาน จนเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสาร Q เพื่อบริโภค และส่งเสริมการนเครื่องหมาย Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร Q ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของภาคการผลิตข้าวคุณภาพทั้งระบบของประเทศ เป็นผลให้เกิดการพัฒนา และยกระดับข้าวคุณภาพดีของประเทศไทยต่อไปนายชิษณุชา กล่าวทิ้งท้าย