กรมการข้าว Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าวปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศ

0
12978

วันที่ 26 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสารวัตรข้าวของกรมการข้าว เพื่อ Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ออกตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยกรมการข้าวตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของกรมการข้าว หรือสารวัตรข้าว ทำหน้าที่ในการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยท่านอธิบดีกรมการข้าวได้มอบแนวทางการดำเนินงานด้านสารวัตรข้าวให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีใจความว่า เพื่อคุ้มครองให้เกษตรกรชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพ และควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ทั้งผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และผู้รับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธ์ควบคุม ให้ปฏิบัติและดำเนินกิจการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ฯ (สารวัตรข้าว) ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ทั้ง 56 ศูนย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และสารวัตรข้าวจากส่วนกลาง ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพันธุ์พืชฯ เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใส่ใจและระมัดระวังในการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลิตและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสารวัตรข้าว และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในตลาดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ออกตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ เห็นว่าจะมีประโยชน์ในการกระตุ้นเตือนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใส่ใจและระมัดระวังในการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลิตและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และเป็นการประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของสารวัตรข้าว ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในภาคการเกษตร ส่วนราชการ และสื่อมวลชน ต่อไป

หากพี่น้องชาวนาผู้ใช้เมล็ดพันธุ์พบสถานที่รวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ข้าว
– ไม่มีใบอนุญาต รวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
– ขาย เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (ปลอมปนหรือเสื่อมคุณภาพ)
– แสดงฉลากไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ รวมถึงไม่มีเลขประจำพันธุ์ข้าวที่รวบรวม (เลขที่ พ.พ.)
– อวดอ้าง คุณภาพเกินจริง
– ขายในราคาสูง กว่าท้องตลาด

พบเห็นการขายเร่ตามหมู่บ้าน หรือนอกสถานที่ตั้งตามที่ระบุในใบอนุญาตขาย

สามารถร้องเรียนได้ที่ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว โทร 0 2561 2174
และที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ใกล้บ้านท่านหรือที่สายด่วน กรมการข้าว โทร 1170 กด 4