กรมการแพทย์แผนไทยฯติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาด้านการปลูกพืชกัญชาภาคเหนือ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ ปลูกกัญชาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

0
1770

กรมการแพทย์แผนไทยฯติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาด้านการปลูกพืชกัญชาภาคเหนือ

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) ที่สำนักงานสภสเกษตรกรแห่งชาติ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติตั้งเป้าปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย โดยจะปลูกแบบออร์แกนิคบนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ปลูกทั้งแบบในโรงเรือนและนอกโรงเรือนแต่เป็นพื้นที่ปิด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยต่อไป
นายแพทย์มรุต กล่าวว่า จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นความร่วมมือด้านการปลูกพืชกัญชาเพื่อส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาสายพันธ์กัญชา โดยมีแหล่งปลูกกระจายทั้ง 4 ภูมิภาค ภาคเหนือโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดลำปางเป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ด้านความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในอำเภอ แจ้ห่มนั้น ในขณะนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอยู่ระหว่างการขออนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)


นายแพทย์มรุต กล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาปรุง 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ดำเนินการผลิตเบื้องต้น จำนวน 5 ตำรับ ได้แก่ 1. ตำรับยาศุขไสยาศน์ 2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 3. ตำรับยาทัพยาธิคุณ 4. ตำรับยาไฟอาวุธ 5. ตำรับยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้งโดยโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน (สูตรอาจารย์เดชา) ซึ่งผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

#AllnewsExpress #กัญชา #กรมการแพทย์แผนไทยฯ