กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบาดวิทยาทุกระดับในพื้นที่ภาคอีสาน

0
1672

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพและเครือข่ายระบาดวิทยา ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับเขตและระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้หัวข้อ “อีสานรวมพลัง สร้างนวัตกรรม นำสู่สุขภาวะ” พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบาดวิทยาทุกระดับ เพื่อรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพและเครือข่ายระบาดวิทยา ว่า จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, 8 จังหวัดอุดรธานี, 9 จังหวัดนครราชสีมา, และ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพและเครือข่ายระบาดวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “อีสานรวมพลัง สร้างนวัตกรรม นำสู่สุขภาวะ” เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนางานวิจัย ร่วมกับเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในเครือข่าย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย


กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ 2.การบริการเป็นเลิศ 3.บุคลากรเป็นเลิศและบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และ 4.การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพเป็นหนึ่ง โดยที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือแนวคิดทางด้านระบาดวิทยา และนโยบายในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรม และวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการพัฒนาเชิงโครงสร้าง การพัฒนาเชิงระบบ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีเป้าหมายการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำความเข้าใจกับนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และทิศทางการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจงานระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา และการประกวดผลงานการเฝ้าระวัง สอบสวน และภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรจากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7, 8, 9, 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10 จำนวน 320 คน และมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในครั้งนี้จำนวน 91 เรื่อง ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์

Facebook Comments