กรมชลประทานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง

0
7792

ตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อกรณีขอให้ยกเลิกโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นั้น

นายชูชาติ  รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า  โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ผู้นำท้องถิ่นในตำบลหนองธง จำนวน 10 ราย ได้ร่วมลงนามในหนังสือถวายฎีกาขอพระราชทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 ต่อมาสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังได้มีหนังสือที่ รล 0005.5/19189 ลงวันที่ 8 ธันวาคม2548 แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวมีความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร ความยาวสันเขื่อนประมาณ 500 เมตร ความสูงประมาณ 48 เมตร มีความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักประมาณ 10,140,000 ลูกบาศก์เมตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ให้กับราษฎรทั้ง 9 หมู่บ้าน ของตำบลหนองธง และ1 หมู่บ้านของตำบลคลองใหญ่ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ ในเขตโครงการ 16,500 ไร่ พร้อมระบายน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ ปัจจุบันราษฎรยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง มีมติยืนยันความต้องการโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการทั้งหมดประมาณ 468-2-36 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัดประมาณ 328-3-96 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ประมาณ127-2-36 ไร่และป่าถาวรป่าเทือกเขาบรรทัด ประมาณ 12-0-04 ไร่ ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง กลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา บริษัท เอช ทู โอ คอลซัลท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น การปลูกป่าทดแทนไม่น้อยกว่า 3 เท่าของพื้นที่ที่สูญเสีย จะถูกนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับสถานภาพโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ฉบับนี้จะใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

ทั้งนี้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบด้านที่ดิน ทั้งหมด 112 ราย เป็นผู้ถือครองที่ดินจำนวน 106 แปลง ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการรังวัดและตรวจนับผลอาสินแล้วเสร็จ 100% เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งราษฎรทุกรายที่ถูกเขตชลประทานยินยอมรับราคาค่าชดเชยและสนับสนุนให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองธง