กรมชลประทานเตรียมลงนามกลุ่มผู้ใช้น้ำวังโตนด ผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตุนน้ำแก้แล้ง 63/64

0
7598

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทานเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี มาเติมอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง ในวันที่  10 ก.ย. 2563 นี้ เพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ EEC

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  กรมชลประทานได้เตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนดมาเติมอ่างเก็บน้ำประแสร์ในวันที่  10 กันยายน 2563  นี้ระหว่าง นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 และ ผศ.เจริญ ปิยารมย์ ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี  โดยตนเป็นผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมอบหมายให้วางแผนการพัฒนาและบริหารการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วนเพื่อรองรับฤดูแล้งปี  2563/64

“ เป็นผลจากการหารือกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม บรรลุข้อตกลงในการบริหารการใช้น้ำร่วมกัน  เนื่องจากปริมาณน้ำในลุ่มน้ำวังโตนดยังมีมาก จึงให้ผันจากคลองในพื้นที่มาเติมอ่างประแสร์ ซึ่งมี​ คลองพะวาใหญ่ แก่งหางแมว และวังโตนด โดยมีเงื่อนไขว่าระดับน้ำในคลองต้องอยู่ที่ ระดับบวก 16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง หากต่ำกว่าต้องหยุดสูบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างประแสร์ เป้าหมายคือ  320 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำยังไม่ถึง 200  ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่เข้าใจและยินดีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเพื่อช่วยกันเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ”นายสุชาติกล่าว

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อ ว่าในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออก ได้ร่วมกับตัวแทนภาคอุตสาหกรรม การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท East Water และภาคเอกชน ประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ใช้คลองวังโตนด โดยมี ผศ.เจริญ ปิยารมย์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ หารือมาตรการดังกล่าวเพื่อสูบน้ำในช่วงเดือนกันยายน  ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำคลองวังโตนด มีมติไม่ขัดข้องให้ดำเนินการสูบน้ำได้ในช่วงฤดูฝนกันยายน ถึงตุลาคม 2563   และได้ทดลองเดินเครื่องตั้งแต่ 3 กันยายน 2563 โดยมีเงื่อนไข  3 ข้อคือ  1. ต้องไม่ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำปะแกตลงมาอย่างเด็ดขาด ยกเว้นกรณีพร่องน้ำรับฝนที่คาดการณ์จะล้นอ่าง เกินควบคุม 2. น้ำเหนือฝายทดน้ำในคลองวังโตนด ต้องเต็มทุกฝาย โดยเฉพาะที่ฝายวังใหม่ระดับน้ำต้องไม่น้อยกว่า +16.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง หากมีระดับต่ำกว่าต้องหยุดการสูบน้ำทันที

สำหรับการบริหารน้ำในภาคตะวันออก แผนระยะยาวเสนอให้ก่อสร้างท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – หนองค้อ – บางพระ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อนำเสนอต่อกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเพื่ออนุมัติการดำเนินงานต่อไป

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกลุ่มภาคตะวันออก1  จังหวัดระยอง เมื่อ  25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  8 โครงการวงเงิน  5,890 ล้านบาท  โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าให้วางนโยบายสอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณ  สำหรับ  8 โครงการประกอบด้วย 1. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง 2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  3. โครงการอ่างเก็บน้ำเขาจอมแหเขานั่งยอง จังหวัดระยอง  4. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางไผ่ จังหวัดชลบุรี  5. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา  6. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระพง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7. โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 8.โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำคลองสียัด