กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

0
7311

วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ นางสาวธนกร จาตะวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ การประชุมปฐมนิเทศครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ เข้าร่วมประชุมกว่า 180 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบที่มา วัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ การสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการในแต่ละส่วน และภารกิจที่กลุ่มเป้าหมายจะต้องดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และภาคประชาสังคมในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการดำเนินการศึกษาโครงการต่อไป

โดยในช่วงเช้า รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ เพื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ของโครงการฯ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้เริ่มศึกษาในปี 2563 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และข้อจำกัดต่างๆ ของหน่วยงานรัฐที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย