กรมชลประทาน เร่งเครื่องโครงการแก้มลิงทุ่งหิน หวังสร้างแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวสมุทรสงคราม

0
13333

วันนี้ (7 เม.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กนช.)ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำทั่วประเทศ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวภายหลังการประชุมว่า เนื่องจาก จ.สมุทรสงคราม ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นของตัวเอง ปัจจุบันต้องใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลองเป็นหลัก กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ในพื้นที่ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยรับน้ำจาก อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ผ่านคลองบางเค็ม (2 ขวา ประดู่) มาลงสู่คลองประดู่ และเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงทุ่งหิน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยการระบายลงสู่คลองตรงคต คลองจาก คลองรังนก และออกปากอ่าวบางตะบูน ตามลำดับ รวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่า 15 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนชาวสมุทรสงคราม อีกทั้งยังช่วยรับน้ำในช่วงน้ำหลากก่อนทำการระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านระบบชลประทาน เพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจ และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง

ในการนี้ ประธานฯในที่ประชุมได้เร่งรัดติดตามขั้นตอนของการขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความร่วมมือและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมหาศาล เพราะสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ช่วยบรรเทาความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย