กรมชลฯเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

0
12800

ด้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่แก้มลิงในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาด้านการระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เป็นเอกภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีตะกอนดินทับถมจนทำให้แหล่งน้ำมีสภาพตืนเขินและเกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำ กรมชลประทาน นำโดยนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และประมง ตลอดจนเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ปัจจุบันสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน  ได้ทำการขุดลอกบึงบอระเพ็ดในลักษณะเป็น DEEP POOL (บ่อลึก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด รวม 4 จุด เมื่อขุด DEEP POOL ครบทั้ง 4 จุด จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในบึงได้กว่า 12 ล้าน ลบ.ม. ช่วยรักษาระบบนิเวศด้านการประมงของบึงบอระเพ็ด โดยมีผลการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 31 ของแผนงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้กว่า 21,000 ไร่ ทั้งยังสนับสนุนน้ำช่วยเหลือพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งได้กว่า 85,000 ไร่ คาดโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2564 นี้

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้เข้าพื้นที่แก้มลิง หรือบ่อยืม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุด