กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสถาปนาครบรอบ ๗๑ ปีเน้นเข้มแข็งโปร่งใส เชื่อมเครือข่ายสหกรณ์ยุคดิจิทัล

0
26609

ครบรอบ 71 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งสร้างพลังเครือข่ายขับเคลื่อนงาน เน้นความเข้มแข็งโปร่งใสในสหกรณ์
ยุคดิจิทัล สู่ความมั่นคง ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรไทย

วันที่ 13 มี.ค.66 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมขับเคลื่อน เชื่อมเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งโปร่งใสในสหกรณ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี การสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปนประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 71ปี แห่งการสถาปนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบบัญชี เพื่อยกระดับคุณภาพการสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี โดยการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและมุ่งให้คำแนะนำในเรื่องของการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในระบบสหกรณ์ และดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้อย่างโปร่งใส ผ่านการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมนอกจากนี้ ยังมีภารกิจให้คำแนะนำด้านการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งตั้งแต่ปีนี้ (2566 ) เป็นต้นไปมุ่งเน้นเสริมสร้างควบคุมระบบภายในที่ดีให้กับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ใดมีจุดอ่อนการควบคุมภายใน กรมจะเข้าไปช่วยแก้ไขปรับปรุงในทันที

ในปีนี้กรมจะทำงานในเชิงบูรณการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ตัวสหกรณ์เอง คณะกรรมการ ฝ่าบบริหารจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่ร่วมกัน ในปีนี้เราจะทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการมากขึ้น เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ทุกภาคส่วนจะร่วมกันให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายใน

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรมยังได้มุ่งเน้นในการที่จะสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนให้กับเกษตรกรผ่านการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงกาสอนบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและรู้จักต้นทุนการประกอบอาชีพ โดยผ่านการใช้แอพลิเคชั่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เรียกว่า SmartMe เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่จะเร่งขับเคลื่อนในปีนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 มีภารกิจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกร รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน