กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้

0
8003

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษั การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอ โดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น

​นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดให้บริการยื่นคำขอรับชำระหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้
ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tgreorg.led.go.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าว


​​ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0 2887 5026 -29 และ 0 2887 5052 หรือกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 0 2887 5095-97 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th