กรมประมงซุ่มเตรียมจัดหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงไทย

กรมประมงซุ่มเตรียมจัดหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงไทย ดึงผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี ลงพื้นที่เมืองคอนเก็บข้อมูล วิถีประมงบ้านในถุ้ง

0
724

กรมประมงซุ่มเตรียมจัดหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงไทย  ดึงผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีลงพื้นที่เมืองคอน          เก็บข้อมูลวิถีประมงบ้านในถุ้ง

  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.ณ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง ตำบลบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมง
ผิดกฎหมาย นำผู้อำนวยการโรงเรียนชาวประมงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมคณะผู้แทนจากสถานทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำประมงจากรุ่นสู่รุ่นของกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง ตำบลบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหลังจากนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลวิถีการทำประมงในพื้นที่มากำหนดหลักสูตรมาตรฐานให้กับโรงเรียนชาวประมงไทย เพื่อให้ภาคการประมงของประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนโดยไร้การทำประมงที่ผิดกฏหมาย

 

นายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เปิดเผยว่า
จากการที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากคณะกรรมการธิการยุโรป ส่งผลทำให้ไทยมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายและปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงในทุกด้านผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป
และพันธมิตรอื่นๆ อย่างเร่งด่วน  เพื่อแก้ไขภาคอุตสาหกรรมประมงไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้จากการเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้แทนคณะกรรมาธิการด้านการประมงของสภายุโรปเมื่อเดือนตุลาคม 2559  ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและได้มีการเสนอแบ่งปันประสบการณ์แก่ฝ่ายไทยเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย กรมประมงจึงได้ร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะชาวประมงพื้นบ้านจากจังหวัดชายทะเล 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และปัตตานี  เดินทางไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาดูงานด้านการปฏิรูปการทำการประมงและการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชาวประมง (Fischereischule) ที่เมือง Rendsburg ซึ่งเป็นโรงเรียนชาวประมงที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนีอีกทั้งได้เยี่ยมชมการทำประมงของรัฐทางเหนือของเยอรมนีที่ติดกับทะเลเหนือและทะเลบอลติกเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านของไทยได้เห็นถึงประสบการณ์การปรับตัวของเยอรมนีเพื่อรับมือกับนโยบายการทำประมงจากอียูที่เคียงคู่ไปกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และได้มีการแจ้งความประสงค์ต่อกรมประมง ให้มีการสร้างหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย 

   

 กรมประมงจึงได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนชาวประมงเพื่อการประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน” พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับชาวประมง โดยเฉพาะการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 ได้เชิญ Dr. Karsten Zumholz ผู้อำนวยการโรงเรียน Fischereischule เมือง Rendsburg ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ผู้แทน จากประเทศGermany Czech France Switzerland Austria Turkey Vietnam Cambodia European Sweden Finland มาศึกษาเยี่ยมชมงานพร้อมร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอบรมชาวประมงของกรมประมงที่มีอยู่แล้วและโรงเรียนชาวประมงไทย

“หลักสูตรโรงเรียนชาวประมงไทย” จะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวประมงไทย สามารถใช้อาชีพประมงสร้างรายได้ แต่ขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นให้ชาวประมงทำประมงอย่างรับผิดชอบมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลดีของหลักสูตรดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศแล้ว ยังช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวประมงไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาพลักษณ์สินค้าประมงไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างไร้ข้อกีดกันทางการค้า สำหรับหลักสูตรโรงเรียนชาวประมงจะเน้นการวางระบบเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เจ้าของเรือ เสมียน ลูกเรือประมง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการประมง กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านประมง มาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยบนเรือ ฯลฯ หลักสูตรดังกล่าวนี้หากรวบรวมหัวข้อพร้อมรายละเอียดเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมประมงจะดำเนินการจัดอบรมเพื่อทดลองหลักสูตรให้กับชาวประมงไทยทันที 

   

นายธนพรฯ กล่าวในตอนท้ายว่า โรงเรียนชาวประมง จะมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเรียกความเชื่อมั่นให้ภาคประมงของไทยในระยะยาวได้ต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและภาคราชการไทยมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีกินมีใช้อย่างยืน โดยการทำประมงของชาวประมงไทยจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลไร้การทำประมงผิดกฏหมาย โรงเรียนของชาวประมง

#AllnewsExpress #ประมง #เกษตร #ข่าวด่วนรวดเร็ว