กรมประมง…เตรียมเปิดเวทีจัดประชุม “พันธมิตรกุ้งอาเซียน” ครั้งที่ 11 The 11th ASEAN Shrimp Alliance Meeting

0
14473

ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขานุการพันธมิตรกุ้งอาเซียน (ASEAN Shrimp Alliance) เตรียมเปิดเวทีจัดการประชุม The 11th ASEAN Shrimp Alliance Meeting ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยในครั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า อาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตกุ้ง ที่สำคัญของโลก มีสัดส่วนการผลิตปริมาณถึงร้อยละ 80 ของผลผลิตกุ้งทั่วโลก หรือประมาณ 17 ล้านตันต่อปี ดังนั้น การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการเพาะเลี้ยงเดียวกันสำหรับใช้เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานระดับประเทศ จะสามารถสร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ในการลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการตรวจและออกใบรับรองต่าง ๆ ด้วย


ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวฯ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเจรจาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการผลิตและการค้ากุ้งระหว่างกัน พร้อมสนับสนุนให้มีการกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์การผลิตกุ้งให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดช่องทางเจรจาหารือหรือป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี และกำหนดท่าทีร่วมกันต่อประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (FAO-RAP) และ องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH) เข้าร่วมประชุมด้วย

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมดังกล่าวคาดว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้ง ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมกุ้ง และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปตาม The plan of Action of ASEAN Shrimp Alliance 2021-2025 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศสมาชิกให้มีศักยภาพเพิ่มขี้นตามลำดับ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในภูมิภาคอาเซียนและก่อให้เกิดนโยบายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของกลุ่มประเทศสมาชิกต่อไป