กรมพัฒนาที่ดิน จัดใหญ่ฉลองครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

0
28903

กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันสถาปนากรมครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ในหัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลดีเด่นและหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เยี่ยมชมนิทรรศการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน และพบปะเกษตรกรและหมอดินอาสาที่มาร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้แสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินปีที่ 60 พร้อมกล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจผ่านข้อมูลจาก Agri-Map การปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนขับเคลื่อนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “ตลาดนำการผลิต” อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีหมอดินอาสาเป็นผู้ช่วยสำคัญ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างรายได้และความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ “3’s เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และ เกษตรยั่งยืน”

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน กรมได้ขับเคลื่อนค่านิยม “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” เพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ทำงานเชิงรุก คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีเป้าหมายเดียวกัน จากผลงานที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ไปพร้อมกัน


ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และหมอดินอาสาดีเด่น กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 การขับเคลื่อนค่านิยม TEAM For Soils ทีมดี ดินดี นิทรรศการเปิดบ้านพด. และ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. น้ำหมักชีวภาพ จุดบริการตรวจวิเคราะห์ดินออนไลน์ ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะจากเม็ดดิน พร้อม ชม ช็อป ชิม กับผัก ผลไม้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเกษตรกรและหมอดินอาสา