กรมวิชาการฯชี้!! เกณฑ์แบนสารต้องใช้หลักวิชาการนำก่อนตัดสิน

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลเสนอขอรับเงินชดเชยตามระเบียบโดยเร็ว ส่งมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด

0
1549

กรมวิชาการฯชี้!! เกณฑ์แบนสารต้องใช้หลักวิชาการนำก่อนตัดสิน

นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีที่จะยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นชนิดก็ตาม   ต้องใช้ข้อมูลทางวิชาการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่  ข้อมูลความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน   ข้อมูลการตกค้างพบว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม   เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง  และเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ได้ง่าย   เป็นสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ และมีสารใช้ทดแทนที่เหมาะสม

 

ดังนั้นเมื่อกรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาภายใต้ข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็จะเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4คือห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และขาย เพื่อออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ต่อไป โดยปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้เสนอห้ามใช้วัตถุอันตรายไปแล้ว 98 ชนิดโดยมีเหตุผล ได้แก่ เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง มีพิษตกค้างนาน ทำให้เกิดพิษสะสมในดินได้นาน และเป็นสารที่ทำให้ตัวอ่อนในครรภ์ผิดปกติ  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  กรมวิชาการเกษตรได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง  โดยมีหลักเกณฑ์การจัดวัตถุอันตรายเข้าอยู่ในรายการเฝ้าระวัง ได้แก่เป็นสารที่มีพิษเฉียบพลันสูง  เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ได้ง่าย  มีข้อมูลว่าเป็นสารที่มีพิษเรื้อรัง และเป็นผลร้ายต่อมนุษย์และสัตว์ทดลอง  

.

เป็นสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญารอตเตอร์ดัม โดยสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้ต้องมีการแจ้งก่อนการนำเข้า   อนุสัญญาสตอกโฮล์ม ซึ่งสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้เป็นสารที่มีความเป็นพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมยาวนาน   และพิธีสารมอนทรีออล โดยสารที่อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้เป็นสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน    นอกจากนี้ยังเป็นสารที่มีพิษตกค้างสะสมในสิ่งมีชีวิตและถ่ายทอดได้ในห่วงโซ่อาหาร   เป็นสารที่สลายตัวยาก  และมีความคงทนในสภาพแวดล้อม   เป็นสารที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงต่อพืชหรือสัตว์ที่เป็นประโยชน์   และเป็นสารที่ถูกห้ามใช้ หรือ เฝ้าระวัง หรือ จำกัดการใช้ในต่างประเทศ  

 “ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีวัตถุอันตรายที่อยู่ในบัญชีที่ต้องเฝ้าระวังตามหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวแล้วรวม 18 ชนิด ซึ่ง พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ก็ถูกจัดรวมอยู่ด้วย  โดยหากคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีมติประการใดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  กรมวิชาการเกษตรก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

#AllnewsExpress #กรมวิชาการเกษตร