กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์พิกุลทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายรายงานการรับรองพันธุ์สัตว์

0
1851

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์พิกุลทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายรายงานการรับรองพันธุ์สัตว์ (ไก่เบตงและไก่เหลือง Wuding) ตามพระราชดำริ

24 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์พิกุลทอง

โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายรายงานการรับรองพันธุ์สัตว์(ไก่เบตงและไก่เหลือง Wuding) ตาม พระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ (ปศข.9) นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ (ปศจ.นราธิวาส)ผอ.กพก,ผอ.สพพ. และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกระแสรับสั่ง ให้นำพันธุ์ไก่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มาสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบตงอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลัก”ไก่เบตง”และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่เบตง และให้นำพันธุ์ไก่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายมาเลี้ยงทดสอบร่วมกับไก่เบตงเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไก่เบตง ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น


ปัจจุบันทรงมีพระกระแสรับสั่งให้นำไก่เหลือง Wuding จากอำเภอด่านซ้าย จำนวน 10 ตัว มาทดลองเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะยะลา พร้อมทั้งนำไข่มีเชื้อมาฟักที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะยะลาจำนวน 767 ฟอง(เป็นไข่ที่มีเชื้อ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 หลังจากฟักได้ 7 วัน มีกำหนดออกเป็นตัว(ลูกเจี๊ยบ)วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และมีแผนจะคัดเลือกตัวที่มีลักษณะดี และแข็งแรง เพื่อก่อตั้งฝูงไก่เหลือง Wuding ให้ได้ 200 แม่ ได้ดำเนินการผลิตเพาะฟักทดสอบการเลี้ยงร่วมกับไก่เบตงภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะยะลาและจะขอพระราชทานอนุญาต กระจายพันธุ์ ควบคู่กับไก่เบตงสู่ชุมชนตามพระราชดำริ


ทั้งนี้ การปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นๆ กรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส