กรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับ ข้อสั่งการ รมว.เกษตร สั่งจัดทีมฟื้นฟูอุทกภัย รับมือ “พายุโนอึล”

0
8395


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุโนอึล ที่จะเกิดขึ้น ช่วงวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบข้อสั่งการและได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการเตรียมการและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดทำบัญชีบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หากได้รับการประสานงานทันที นอกจากนี้ในการ จัดตั้งทีมฟื้นฟูอุทกภัย (one team for all jobs) มอบหมาย เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย อำนวยการและบูรณาการการทำงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลงพื้นทีสำรวจความเดือนร้อน และการช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ เพื่อหยุดยั้งความเสียหาย เช่น การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตร การให้บริการคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) การสำรวจความเสียหายและเยียวยาหลังการเกิดภัย และประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภับพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
1. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกร ให้ทราบสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามประกาศ
เตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลหากกรณีเกิดภัย จะได้ทำการช่วยเหลือ
ต่อไป
3. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เกษตรและแจ้งให้กรมทราบได้ทันทีผ่านไลน์
แอพพลิเคชั่น
4. รายงานสถานการณ์ การช่วยเหลือ ความต้องการของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค ทุกวันจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
5. หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เร่งแจ้งสิทธิ์
ให้เกษตรกรทราบและดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเร็ว