กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

0
6200

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง และ องค์ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านเครือข่าย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” เชิญชวนคนไทย ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระหว่างเก็บตัวจากการระบาดของโรค COVID-19 ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ ตามปกติ เกิดภาวการณ์ว่างงานและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งกรมฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร และทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

กรมฯ ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ ต้านภัย COVID-19 โดยกรมฯ ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤตให้มีพืชผักอาหารสำหรับบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง

ทั้งนี้ การที่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และกรมฯ เป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ตกลงผนึกกำลังเป็นพันธมิตร ร่วมกันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอื่นๆ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การเกษตร สามารถตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาของภาคเกษตร

“กรมฯ ในส่วนของภาครัฐ และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ในส่วนของภาคเอกชน ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีพืชผักอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่เราเห็นร่วมกันเพื่อให้คนไทยสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ด้านนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวว่า บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามเมล็ดพันธุ์ ตราศรแดง เราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เคียงข้างเกษตรกรมาเกือบ 40 ปี เรามีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเรายังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอีกด้วย เมล็ดพันธุ์ถือเป็นต้นน้ำของห่วงโช่อาหาร เราจึงหยุดการผลิตไม่ได้แม้จะเกิดวิกฤตโควิด เพื่อจะได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพถึงเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ บริษัท ฯ จัดให้มีโครงการ “ความสุขปลูกได้ ” ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัท ฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มต้นที่ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน”

นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนในส่วนของเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง แตงกวา พริกขี้หนู มะเขือพวง โหระพา พร้อมทั้งร่วมพัฒนาองค์ความรู้การปลูกพืชผัก ซึ่งผักเหล่านี้เป็นผักที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน และปลูกได้ไม่ยากด้วย ทางศรแดงเรามีองค์ความรู้ด้านการปลูกผักอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถนำไปศึกษาและลงมือปลูกได้ด้วยตนเอง โดยผ่านช่องทางของกรมส่งเสริมการเกษตร และเมื่อประชาชนทั่วไปลงทะเบียนข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทางพนักงานเราทุกแผนกร่วมมือร่วมใจกันจัดส่งเมล็ดพันธุ์ตู้เย็นข้างบ้านทุกซองถึงมือบ้านท่าน

นอกจากนี้ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านโครงการ Yong Smart Farmer เรามีเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่คอยให้ความรู้กับเกษตรกร และมีความเชี่ยวชาญในด้านของการผลิต และการตลาด ครบจบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ บวกกับองค์ความรู้ของทางกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยแล้ว เป็นการอันดี ที่เราจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการ “ ผักโรงเรียน ” โดยโครงการนี้เราสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และองค์ความรู้ด้านการปลูกผักให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้มาทำเป็นอาหารกลางวัน และยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนอีกด้วย สอดคล้องกับ โรงเรียนยุวเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเราคิดว่า 2 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์คล้าย ๆ กัน เราจะมีการพัฒนาให้โครงการเหล่านี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปในอนาคต และบริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กับประชาชนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสต่อๆ ไป

“การช่วยเหลือดูแลประชาชน จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การปลูกฝักให้เด็กๆ มีนิสัยรักการปลูก มีองค์ความรู้ นำไปสู่การต่อยอด เป็นอีกสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ประชาชนควรที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการเพาะปลูกที่ถูกต้อง และเข้าใจง่าย บนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่ว่า “เดินไปด้วยกันเดินไปได้ไกล ” เริ่มจากการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นดั่ง “ตู้เย็นข้างบ้าน” ที่มีอาหารไว้รับประทานได้ไม่รู้จบ จากการนำเมล็ดพันธุ์ที่ดี สู่การเพาะปลูกที่ดี เป็นผลผลิตที่ดี ไม่ว่าจะพบกับสถานการณ์อะไร ก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบาย ดั่งคำที่กล่าวว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง”นายอิสระ กล่าว