กรมส่งเสริมการเกษตร ปั้นหมอพืช นำร่องคลินิกพืช 37 จ. ย้ำ!!ปี64 เปิดครบทุกจังหวัด

0
5586

กรมส่งเสริมการเกษตร ปั้นหมอพืช นำร่องคลินิกพืช 37 จ. ย้ำ!!ปี64 เปิดครบทุกจังหวัด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกรมฯ ได้เปิดอบรมหมอพืชและเปิดให้บริการคลินิกพืช มาตั้งแต่ปี 2562 ใน 19 จังหวัด 230 อำเภอ รวม 258 คลินิก ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมแล้ว

ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การสร้างหมอพืชและการดำเนินงานคลิกนิกพืช รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จ.ขอนแก่น ว่า จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี และในปี 2563 จึงได้วางเป้าหมายการอบรมเจ้าหน้าที่อารักชาพืชเพิ่มอีก 18 จังหวัด 226 อำเภอ โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น และหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น จะเปิดให้บริการอีก 224 คลินิก และครบ 882 อำเภอ ทั่วประเทศ ในปี 2564 ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรับผิดชอบงานอารักขาพืชเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยเน้นหลักสูตรให้มีความเข้มข้น เช่น การวินิจฉัยสาเหตุอาการผิดปกติของพืช การจัดการศัตรูพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงลักษณะอาการผิดปกติที่พบได้ทั่วไปในพืช เป็นต้น


สำหรับ กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชที่ชัดเจน โดยมีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นศูนย์กลาง มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชอยู่ในทุกอำเภอและจังหวัด ซึ่งปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการเข้าทำลายของศัตรูพืชทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้พืชอ่อนแอ ผลผลิตการเกษตรเกิดความเสียหายและมีปริมาณลดลง จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการจัดการศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร