กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับมือ โควิด-19 ปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรเต็มกำลัง

0
5413

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังร่วมประชุม WebConference ร่วมกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ตามที่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งด้านการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้มีการควบคุมการเข้าออกอาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ โดยเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรคล้องคอหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ มีการให้บริการเจลล้างมือ และมีการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะอนุญาตให้เข้าอาคาร รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมกำชับให้พนักงานทำความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งในห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุมลิฟต์โดยสาร และทางเดิน นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการให้ข้าราชการสลับกันทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

สำหรับด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการเกษตร เสนอกรมทราบ เพื่อดำเนินการประสานงานแก้ไขต่อไปรวมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตสินค้าที่จำเป็นต้องใช้งานในขณะนี้ เช่น หน้ากากผ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดทำข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปขององค์กรเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต และความรู้ในการด้านการทำการตลาด online ให้กับเกษตรกร ในส่วนของการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเตรียมบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรปลูกผักสำหรับคนเมือง และการปลูกพืชผักสวนครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เรียนจะสามารถปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆ ใช้พื้นที่น้อย และลงทุนต่ำ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ ส่วนกรณีที่เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯ ได้เตรียมการจะสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์ดีไว้แล้ว

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ร่วมสร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวัง ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และข้อควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และขอความร่วมือองค์กรเกษตรกรต่างๆ ช่วยดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญด้วย