กรมส่งเสริมการเกษตร แนะ 5 วิธีดูแลผักช่วงฤดูหนาว

0
2201

จากที่มีการพยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร มีคำแนะนำ 5 วิธี สำหรับดูแลผักช่วงฤดูหนาว เพื่อให้เกษตรกรสามารถเตรียมการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างถูกวิธี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แม้พืชผักจะเป็นพืชอายุสั้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ดูแลรักษาง่าย แต่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้จักวิธีจัดการแปลงผักของตนเอง เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณผลผลิต จากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในหลายพื้นที่ ดังนั้น การปลูกพืชผักในช่วงนี้จึงต้องมีวางแผนการผลิตให้ดี และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีคำแนะนำ 5 วิธีการดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว ให้เกษตรกรได้ปฏิบัติตามง่ายๆ ดังนี้

1. เลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด ควรใช้เมล็ดพันธุ์ดี จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์ และควรเป็นพืชอายุสั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ดูแลรักษาง่าย

2. พื้นที่ปลูกควรมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ระวังอย่าให้พืชขาดน้ำ และอย่าให้น้ำมากเกินไปจนแฉะ จะทำให้พืชเน่าตายได้ ควรให้น้ำในช่วงเช้าหรือเย็น และไม่ควรให้น้ำตอนแดดจัด

3. สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างจากแหล่งที่มีสารปนเปื้อนและโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต และควรมีวัสดุคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในแปลงปลูก

4. เกษตรกรควรป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อราโดยการโชยน้ำ ชำระล้างใบในช่วงเช้า และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคเน่าในพืชผักได้

5. หมั่นดูแลและสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูก หากพบศัตรูพืชเข้าทำลายให้รีบกำจัดก่อนที่จะเกิดความเสียหายมาก หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือใช้ในปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ

.

เกษตรกรควรหมั่นดูแลพืชสวนไร่นาของตนเองอยู่เสมอไม่ว่าในฤดูกาลใด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูก หากเกษตรกรท่านใดต้องการคำแนะนำการปลูก/วิธีการดูแลรักษาพืช สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ใกล้บ้านท่าน จะมีนักส่งเสริมการเกษตรคอยให้ความช่วยเหลือท่าน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

#AllnewsExpress