กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน”

0
43640

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน”      7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมกิจกรรม “พี่แท๊กพาทัวร์ สหกรณ์นักเรียน” เยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ได้แก่ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการผลิตการแปรรูป กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมสรรค์สร้างเส้นทางสู่อาชีพนักเรียนการศึกษาพิเศษ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล เกมส์ แจกรางวัล และอื่น รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โรงเรียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานอื่น ด้วย

“ในโอกาสครบ 32 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงเล็งเห็นว่าระบบสหกรณ์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร จึงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนด้วยวิธีการสหกรณ์ขึ้น โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชนผ่านกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสหกรณ์นักเรียน ระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกการวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาตามแนวคิดและวิธีการของสหกรณ์” นายวิศิษฐ์ กล่าว  

นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าระบบสหกรณ์จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีสันติสุขอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยใช้ระบบสหกรณ์จะต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะด้านการสหกรณ์ตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้ซึมซับและคุ้นชินกับระบบสหกรณ์ เมื่อเติบใหญ่ในภายหน้าหากเป็นผู้นำสหกรณ์ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู้ที่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องหรือใช้วิธีการสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตได้

ด้าน นายสมหวัง เสาะแสวง ผอ.โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล กล่าวว่า โรงเรียนฯ ใช้กิจกรรมสหกรณ์พัฒนาสมรรถนะนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด สามารถวิเคราะห์และเลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัด รู้จักการออมและวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักการจัดการกับปัญหา เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน