กรมส่งเสริมสหกรณ์ สุดยอด คว้า 11 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 66 เตรียมขยายผลความสำเร็จสู่สหกรณ์ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

0
39141

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น คว้ารางวัลเลิศรัฐทั้งสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทั้งหมด 11 รางวัล ดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 1 ผลงาน “การสร้างโมเดลต้นแบบข้าวโพดหลังนาครบวงจร ผ่านระบบสหกรณ์สู่ความยั่งยืน” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดีเด่น 1 ผลงาน “การใช้กลไกสหกรณ์และภาคีเครือข่าย      เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน” จากกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 ผลงาน “พันธมิตรร่วมใจ เกาะแกดสดใส กลุ่มเกษตรกรยั่งยืน” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และระดับดี 1 ผลงาน  “ผักปลอดภัยภูทับเบิก สร้างชุมชนใหม่ ด้วยวิธีสหกรณ์” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  นอกจากนี้ ยังมีสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น 1 ผลงาน  “พันธมิตรร่วมใจ เกาะแกดสดใส กลุ่มเกษตรกรยั่งยืน (นายสุนทร ทองแสน)” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และสาขาบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น 1 ผลงาน ได้แก่ “ข้าวอินทรีย์ทัพไทย พลิกวิกฤติแก้จนอย่างยั่งยืน” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และระดับดี 5 ผลงาน “สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตความจน คนสหกรณ์คอนสาร” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ “กล้วยหอมทอง ก้าวผ่านความจน สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี “เส้นไหมสร้างชีวิต พิชิตความยากจน ชุมชนบ้านหัวสะพาน” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ “พืช – ผักปลอดภัย จากใจสหกรณ์สู่ครัวโรงหมอ” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ และ “ชาวบัวงาม พลิกดินสู่ดาว ชีวิตดี ชำระหนี้ มีเงินออม” จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี


นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังพิธีมอบรางวัลว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้กรมฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐในปี 2566 นี้ ซึ่งการได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการที่จะร่วมมือพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้า รวมทั้งแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานระดับภูมิภาคใช้กลไกสหกรณ์เข้าไปช่วยเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ใช้วิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละพื้นที่ ให้มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศต่อไป จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร ที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรมฯ มองเห็นว่าภารกิจงานที่กรมฯ ได้ปฏิบัตินั้น เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์การสมัครขอเข้ารับรางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร.” นายวิศิษฐ์กล่าว