กรมอนามัย เปิดตัว ‘Healthy Canteen’ สร้าง ต้นแบบมาตรฐานอาหาร 3 ไซส์ S M L

0
4002
กรมอนามัย เปิดตัว ‘Healthy Canteen’ สร้าง ต้นแบบมาตรฐานอาหาร 3 ไซส์ S M L

ส่งเสริมโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen พัฒนาโรงอาหารกรมอนามัยเป็นต้นแบบมาตรฐานอาหาร 3 ไซส์ S M L ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี

วานนี้(2 ธันวาคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวโรงอาหารมาตรฐาน S M L กรมอนามัย ณ โรงอาหารกรมอนามัย ว่า ขณะนี้ กรมอนามัยได้ดำเนินงาน Healthy Canteen โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบของโรงอาหารที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ คือ

1) ต้องมีการตรวจประเมินโรงอาหาร และปรับปรุงโรงอาหาร ให้ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ..2561

2) ต้องมีเมนูชูสุขภาพ อย่างน้อยร้านละ 1 เมนู

3) มีการจำหน่ายผลไม้สด อย่างน้อย 1 ร้าน

4) ผู้บริโภคสามารถเลือกสั่งลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มต่าง ได้ 25 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์

5) มีการตักเสิร์ฟอาหารตามมาตรฐานอาหาร S M L อย่างน้อย 1 ร้าน  

6) ที่โต๊ะวางเครื่องปรุงมีป้ายบอกปริมาณโซเดียมและปริมาณน้ำตาลต่อการตัก 1 ช้อนชา

7) มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน บริเวณโรงอาหาร และ

8) มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านโภชนาการ ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย ได้จัดทำมาตรฐานอาหาร 3 ไซส์ S M L ซึ่งเป็น 1 ในเกณฑ์ Healthy Canteen โดยกำหนดขนาดอาหารที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานและสารอาหาร ใน 1 วัน ของแต่ละบุคคล เพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง รักษาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการกินอาหารตามความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้บริโภค โดยมาตรฐานอาหาร S M L จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถกินอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย เพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดอบรมหลักสูตรแม่ครัวอนามัยหัวใจ GREEN แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้มีความสามารถในการตักอาหารตามมาตรฐาน สามารถปรุงประกอบเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม และฝึกตักอาหารตามมาตรฐาน S M L

การพัฒนาโรงอาหารกรมอนามัยให้เป็นต้นแบบมาตรฐานอาหาร S M L ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยได้เริ่มจำหน่ายอาหารตามขนาด S M L พร้อมทั้งปรับสูตรอาหารลด หวาน มัน เค็ม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และขณะนี้ กรมควบคุมโรคกำลังดำเนินการสำรวจความต้องการการจัดทำมาตรฐานอาหาร S M L ของผู้ใช้บริการโรงอาหาร และผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำมาตรฐานอาหาร S M L ทั้งนี้กรมอนามัยมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงอาหารอื่นๆ ภายในกระทรวงและพัฒนาต่อยอดสู่โรงอาหารและร้านอาหารในสถานประกอบการทั่วประเทศต่อไป อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด