กระทรวงเกษตรฯ มอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพรให้แก่ อกม. เพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0
7479

กระทรวงเกษตรฯ มอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพรให้แก่ อกม. เพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หวังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19” ในงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือดูแลและสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น มีเป้าหมายการผลิตต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น

มีศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 หน่วยงาน ดำเนินการผลิตและแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรกรที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 225,390 ครัวเรือน ๆ ละ 16 ต้น ครอบคลุม 77 จังหวัด รวม 882 อำเภอ
สำหรับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ได้ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านมา โดยทำหน้าที่ จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหา ของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงกรณีการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ อกม. จะช่วยเตือน แจ้งข่าว และเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เกษตร ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอาสาสมัครเกษตร จำนวน 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Qอาสา และเกษตรหมู่บ้าน โดย อกม. จะอยู่ในวาระครั้งละ 4 ปี ปัจจุบันทั่วประเทศ มีจำนวน 75,155 ราย ซึ่งที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อกม. มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะโครงการเยียวยาเกษตรกร หลายพื้นที่เดินทางลำบาก พี่น้องเกษตรกรไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเหล่านี้ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมมอบต้นพันธุ์ พืชผัก และสมุนไพร ตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ให้กับ อกม. ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้นั้น เพื่อให้ อกม. ได้เป็นต้นแบบ พร้อมหาเครือข่ายในการสร้างแนวทางการปรับตัว โดยต้นพันธุ์ที่นำไปปลูก เน้นอาศัยบริโภคและการแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชน โดยสนับสนุนพันธุ์พืช

ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม แคบ้าน และผักหวาน ทั้งหมดรวมกว่า 3,813,148 ต้น ปัจจุบันอาสาสมัครเกษตรเหล่านี้ ไม่ได้มีรายได้ตอบแทน แต่ทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่คู่กับเจ้าหน้าที่เกษตรด้วยความเต็มใจ พร้อมบริการประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกร นับเป็นความเสียสละและขอยกย่องพี่น้องอาสาสมัครเกษตรเป็นอย่างยิ่ง