กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนอินทรีย์จันทบุรี ยึดระบบ PGS ผลิตสินค้าปลอดภัย สร้างกลุ่มเข้มแข็ง

0
13202

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือ PGS เป็นรูปแบบการรับรองหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้เองภายในชุมชน หรือภายในจังหวัด เป็นระบบเบื้องต้นในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรรายย่อย ได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาการผลิตให้เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นด้วยการพึ่งตนเอง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้กำหนดเป้าหมายที่จะทำให้จำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าสู่ระบบ PGS เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 20 ต่อปี โดยการสร้างกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนา มีความรู้ ความชำนาญ ในการตรวจสอบรับรองระบบ PGS เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรของชุมชนได้รับการรับรองตามระบบ PGS ที่เพิ่มขึ้น

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ในปีนี้ มกอช. โดยกองรับรองมาตรฐาน ได้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดนครนายก สระแก้ว จันทบุรี และระยอง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับกระบวนการการรับรองแบบมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนาผู้ตรวจประเมินของกลุ่มเกษตรกรในระบบ PGS รวมทั้งรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยต่อไป


พร้อมกันนี้ กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินการตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อการตรวจทั้งในแปลงของกลุ่มตนเอง และแปลงของกลุ่มสมาชิกภายในจังหวัด โดยจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหารต่อไป


ด้านคุณวาสนา แสงทอง เกษตรกรที่ได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วม ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กล่าวว่า เนื่องจากมีแนวคิดทำเกษตรผสมผสานอินทรีย์ และเป็นช่วงจังหวะเพื่อกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนไหม ชักชวนให้เข้ารวมกลุ่ม จึงได้เข้าร่วม เพราะลูกหม่อนสามารถขายผลสด และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น น้ำลูกหม่อน แย้มลูกหม่อน ทั้งนี้ กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากปัจจุบันกระแสคนรักสุขภาพมาแรง จึงช่วยการันตีว่า ผลผลิตของเราปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค และยกระดับราคาสินค้าสูงขึ้น ที่สำคัญสุขภาพของคนปลูกก็ดีด้วย ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีที่ตกค้าง


“นอกจากนี้ ได้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นอีกด้วย โดยร่วมตรวจ พร้อมแนะนำสมาชิกในกลุ่มฯ ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินไปได้ ผลผลิตที่ออกมามีตลาดรองรับแน่นอน ซึ่งเป็นการร่วมมือ ร่วมใจสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มฯ อย่างมั่นคง”คุณวาสนา แสงทอง กล่าวทิ้งท้าย