กสส.ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างคุณค่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อย่างยั่งยืน

0
25764

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างคุณค่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นางสาวอัจฉรา สุขเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวน 125 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นโครงการที่กรมให้ความสำคัญ และเป็นนโยบายหลักที่ต้องการใช้ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือร้านค้าภายใต้โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรให้เป็นที่รู้จักในตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ตลาดค้าปลีกมีการแข่งขันอย่างสูง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จะมีส่วนช่วยสังคมและชุมชนในบทบาทของผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อบริการแก่สมาชิกและชุมชน เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้เห็นคุณค่าของสินค้าที่มาจากสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตด้วยการใช้ศักยภาพของเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและความร่วมมือของร้านค้าสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร รวมถึงชุมชนและสังคมได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม ตามแนวคิด Fresh From Farm by CO-op สดจากฟาร์ม สู่มือท่าน ร่วมปันสุขสู่ชุมชน อันจะเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ในปัจจุบัน

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างคุณค่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นโครงการที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่รับผิดชอบร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้ และสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้สร้างคุณค่าในสินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์ตามแนวคิด “สดจากฟาร์มสู่มือท่าน ร่วมปันสุขสู่ชุมชน” โดยการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 2 มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร