ก.เกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ งานวันดินโลก ปี 2563 “Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

0
11001

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภายหลังพิธีเปิด ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เปิดเผยว่า”เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันชาติ และเป็นวันดินโลก ซึ่งเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันดินโลก เพื่อถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ จนเป็นรากฐานการผลิตที่มั่นคงของเกษตรกร นอกจากนี้ทรงศึกษา และพัฒนาด้านการจัดการดินด้วยวิธีการเรียบง่ายและประหยัด ที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติเองได้จวบจนรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานและแนวพระราชดำริการทรงงานของพระบรมราชชนก อย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำพระราชดำริ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการใช้ที่ดิน การพัฒนาดิน น้ำ พืช ตลอดจนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขจัดความหิวโหยให้หมดไป”

ด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า… “ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงศึกษาและหาวิธีการจัดการดิน แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ให้เกษตรกรได้อยู่ดีกินดี

ต่อมาในปี 2556 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 100 ประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน

“กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 7 ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ กว่า 60 หน่วยงาน ซึ่งในปี 2563 สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก กำหนดหัวข้อการจัดงาน “Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity” โดยให้ความสำคัญของนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประกอบด้วยหลายสาขาวิชาการ นวัตกรรมใหม่ แสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดให้มีศูนย์ฝึกมืออาชีพสำหรับเกษตรกรและหมอดินอาสา รวมทั้งสวนดอกไม้ท่ามกลางขุนเขา

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

♨️ภาคนิทรรศการ♨️
🍁นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
🍁พระราชปณิธานการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด
🍁ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)
🍁นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity
🍁 AI Chatbot : น้องดินดี
🍁ในหลวงกับการปฏิรูปที่ดิน
🍁9 ใน 9 สิ่งสำคัญ สัมพันธ์ฝนหลวง
🍁สายใยไหมไทยเคียงคู่แผ่นดิน
🍁สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน
🍁ใช้ปุ๋ยเหมาะสม เพิ่มพูนผลผลิต
🍁ทหารพันธุ์ดี
🍁หญ้าแฝก พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ
🍁นวัตกรรม “นาโนแคลเซี่ยม”

🏆เช็คอิน ดินโลกปีหกสาม♨️
☘Landmark วันดินโลก สัญลักษณ์ World Soil Day ใหญ่ที่สุดในสยาม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
☘จัดการดินไม้ผล พืชไร่ พืชหมุนเวียน
☘ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศในป่า
☘หญ้าแฝกกำแพงที่มีชีวิต
☘สวนเกษตรพอเพียง พ้นภัยโควิด
☘ศูนย์ฝึกเกษตร สร้างอาชีพมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
☘ปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน
☘แยกขยายเชื้อจุลินทรีย์แหล่งธรรมชาติ สร้างดินให้มีชีวิต
☘ระบบน้ำ ระบบปุ๋ย ต้นทุนต่ำ ผลตอบแทนยาว
☘เครื่องมือ เครื่องจักรกล Smart Agriculture

📣การเสวนาวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ📢
🍁ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อน CESRA
🍁เล่านิทาน ชิงรางวัลระดับเยาวชน
🍁เดิน Trail ดินโลก 63
🍁จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีประจำเมือง และอาหารอร่อย ภายในงานจัดรถพ่วงนำชมงาน พร้อมมัคคุเทศก์ และวิทยากร

นับว่าเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จของการจัดงานได้อย่างดียิ่ง กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา