ก.เกษตรฯ ชูผู้นำองค์กรคุณภาพ ภายใต้หลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนภาคเกษตรในอนาคต

0
35487

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 6 หลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 83 – 85 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 104 – 107 โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และผู้ผ่านการอบรม 980 คน เข้าร่วม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ ว่า การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการความรอบรู้ในมิติของวิชาการ การทำงาน สังคม และชีวิต ตลอดจนสร้างภาวะผู้นำ และมุมมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่ เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับกรม/กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถพัฒนาภารกิจในภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่นักบริหารระดับสูงทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาในภาพรวมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีผลสะท้อนมายังความสุข และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภคในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นที่ 6 (นบส.กษ.) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 64 คน หลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) จำนวน 51 คน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83 – 85 จำนวน 347 คน และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 104 – 107 จำนวน 518 คน รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 980 คน โดยคาดหวังผลจากการฝึกอบรม รวม 3 ประการ คือ 1) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ แนวคิด และกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภาวะผู้นำ และพร้อมที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันขณะเข้ารับการฝึกอบรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนเอง และได้ใช้เครือข่ายช่วยบูรณาการงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

“รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะในวันนี้ ซึ่งการฝึกอบรมถือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความรอบรู้ในมิติของวิชาการ การทำงาน สังคม และชีวิต ตลอดจนสร้างภาวะผู้นำและมุมมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่ เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับกรม/กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถพัฒนาภารกิจในภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และบทบาทของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการพัฒนา รับรู้ และให้เกิดความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) เข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน 2) มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทภาวะผู้นํายุคใหม่ หลักการบริหาร การวางแผน การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ การบริการที่ดี และการพัฒนาบุคลิกภาพ และ 3) มีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้และพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์แก่งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขอให้ใช้สัมพันธภาพและเครือข่ายในช่วงระหว่างการฝึกอบรมนี้ ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อความสำเร็จในการพัฒนางานการเกษตรและสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำด้านการบริหารที่สำคัญให้แก่ผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับที่สูงขึ้น และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐฯ โดยในปีงบประมาณ 2566 สถาบันเกษตราธิการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด องค์การมหาชนในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานภายนอก มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกระทรวงฯ รวมถึงข้าราชการจากต่างกระทรวง