ก.เกษตรฯ วางแผนต่อยอดให้ อ.แม่ริม เป็นหมู่บ้านผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (I Love Flower Farm)

0
10532

.เกษตรฯ วางแผนต่อยอดให้ .แม่ริม เป็นหมู่บ้านผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (I Love Flower Farm)


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (I Love Flower Farm) .เหมืองแก้ว .แม่ริม.เชียงใหม่ พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่(..ณวิสาร์ มูลทา) เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) ได้ทำการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นแปลงดอกไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งยังทำการบริหารจัดการแปลงดอกไม้เพื่อการค้าส่ง ซึ่งทั้ง 2 ส่วน ได้มีการนำคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ20 และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 150 ราย

สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการหาช่องทางการตลาด โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน


นอกจากนี้ ยังมีแผนการดำเนินงานโดยจะส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้องมีการรวมกลุ่มและพัฒนาสินค้าซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการชุมชนให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนและผู้สนใจ ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับนักเที่ยวหลังจากผ่านวิกฤตโควิด-19 

ทั้งนี้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าที่สำคัญ มีพื้นที่ปลูกดอกไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ1,061 ไร่ เกษตรกร 304 ราย ทั้งในพื้นที่ตำบลโป่งแยงและตำบลเหมืองแก้ว เช่น กุหลาบ มากาเร็ต พีค็อก เบญจมาศ โดยการผลิตส่วนใหญ่เป็นการตัดดอกเพื่อจำหน่าย และในปี 2562 ที่ผ่านมา เริ่มมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชม