ครบรอบ 38 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

0
45826

กรมชลประทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อครั้งวันที่ 29 เมษายน 2528 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน เปิดศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และทรงปลูกต้นพลอง บริเวณหน้าอาคาร

ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่กรมชลประทาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของกรมชลประทานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านวิชาการ บุคลากร และการปฏิบัติงาน อันจะเป็นผลให้งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากการสร้างศูนย์วิศวกรรมการชลประทานที่มอบให้แก่ชลประทานแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับศูนย์วิศวกรรมชลประทานต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2532 โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์แห่งนี้

อนึ่ง ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ประกอบไปด้วยอาคารและอุปกรณ์ โดยแยกสถานที่ก่อสร้างออกเป็น 2 แห่ง คือ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และอาคารวิจัยทดลองที่กรมชลประทาน ถนนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี