ชป.คุมเข้มมาตรการรับมือโควิด 19 หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

0
13829

กรมชลประทาน ขานรับมาตรการป้องกันและคุมเข้มการระบาดของเชี้อไวรัสโควิด 19 สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและรับมือตามมาตรการการป้องกันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ในขณะนี้ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากบางรายจะไม่ปรากฏอาการ จึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานส่วนกลางและโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับและเน้นย้ำบุคลากรให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้าน หากพบมีกรณีความเสี่ยงสูงให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที และหากเสี่ยงระดับรองลงมาให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน(Work From Home) อย่างน้อย 14 วัน พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุและการเผชิญเหตุให้ครบทุกมิติอย่างเคร่งครัด และขอให้มีการซักซ้อมหรือเตรียมการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำแผนและมาตรการในการปฏิบัติงานจากที่บ้านหน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อมิให้กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร

สำหรับการจัดฝึกอบรม ประชุม รวมทั้งการสัมมนาต่างๆ ให้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้งดร่วมกิจกรรม อาทิ งานเลี้ยงสังสรรค์ การไปในสถานที่ที่มีคนแออัด รวมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรจัดทำ Timeline ของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วหากเผชิญเหตุ นอกจากนี้ ยังขอให้ติดตามสถานการณ์และประกาศ ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดต่างๆ รวมทั้งประสานข้อมูลกับศูนย์ฯโควิดกรมชลประทาน อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน