ชป.จัดสรรน้ำในเขตชลประทาน หวังให้ประชาชนมีน้ำใช้น้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง

0
12737

ด้วยรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) มีความห่วงใยประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 64 เพื่อบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำตามความต้องการใช้น้ำอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ในทุกพื้นที่ อาทิ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบสนองตามความต้องการใช้น้ำในด้านอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตรอย่างสมดุล โดยในปี 2564 ได้กำหนดแผนระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงสู่แม่น้ำปิง สนับสนุนทุกภาคส่วนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ตลอดช่วงฤดูแล้งในปริมาณ 45 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณน้ำจัดสรรน้อยกว่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง 17 ล้าน ลบ.ม.จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ในการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนได้กำหนดรอบเวรการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจำนวน 21 รอบเวร (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม) โดยได้มีการชี้แจงแผนการส่งน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนทราบ (เมื่อ 2 ธันวาคม 2563) และได้กำหนดกติกาการใช้น้ำร่วมกันคือ ขอให้ทุกกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเกษตรงดใช้น้ำในวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้ช่วงดังกล่าวได้เติมน้ำจากเขื่อนเป็นรอบเวร และเปิดใช้น้ำพร้อมกันในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งน้ำเพื่อปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ในวันนี้(9 มีนาคม 2564) มีการใช้น้ำจากเขื่อนน้อยกว่าแผนเท่ากับ 2.42 ล้าน ลบ.ม.

ในส่วนของพื้นที่ภาคกลาง สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน สูบน้ำเติมแม่น้ำบางขาม ช่วยเหลือการผลิตน้ำประปาของ 2 ตำบล ที่ขาดแคลนน้ำดิบ เนื่องจากแม่น้ำบางขามแห้งขอด้วการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้วันละประมาณ 40,000 ลบ.ม.ตั้งแต่วันที่ 8 13 มีนาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่1 และ หมู่ 2 ต.มหาสอน รวมถึง หมู่1 และหมู่ 2 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ .ลพบุรี รวมกว่า 300 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังได้ส่งรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ลำเลียงน้ำประปาไปยังบ่อพักน้ำในหมู่บ้านวันละ 5 เที่ยวอีกด้วย

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 64 พร้อมปรับแผนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา