ชป.จับมือ กปภ. มั่นใจเมืองบุรีรัมย์มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ วอนใช้น้ำอย่างประหยัด

0
4869

กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับชาวบุรีรัมย์ หลังปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจับมือการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการจัดหาแหล่งน้ำเสริมผลิตประปา มั่นใจหากทุกคนช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง จะมีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ว่า สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 5 สาขา ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือมาตรการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาให้กับการประปาทุกสาขาของเมืองบุรีรัมย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตเมืองบุรีรัมย์ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสูบน้ำกลับมาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ในช่วงวันที่ 9 ตุลาคม 21 พฤศจิกายน 2562 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ 1.50 ล้าน ลบ.ม. และทำการสูบน้ำจากลำปลายมาศ มาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2562 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ 5.40 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้กรมชลประทาน ยังมีแผนที่จะดำเนินการผันน้ำจากเหมืองหินเก่าของบริษัทเอกชนอีกปรมาณ 1.50ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะสามารถผันน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เพื่อส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 10เครื่อง ลำเลียงน้ำเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร คาดว่าจะได้น้ำประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับการผลิตประปาได้ประมาณหนึ่งเดือน อีกมาตรการหนึ่งคือ การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหัน และอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าน้ำจะเดินทางถึงสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ และสามารถสูบไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากได้ประมาณวันที่   20 มีนาคม 2563นี้ ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะสามารถรองรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เมืองบุรีรัมย์ได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้น จะใช้น้ำจากระบบท่อที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ซึ่งการประปาภูมิภาค เขต 8   จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และแม้ว่าขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง แต่ยังคงต้องสำรองน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย หากเกิดกรณีฝนมาล่าช้า จึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้ถึงที่สุด รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต