ชป.ดันโครงการอ่างฯห้วยแม่ละเมา เพิ่มน้ำต้นทุนหนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก

0
13534

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำตามนโยบายของ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำ โดยดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยจัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำตามศักยภาพสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก ครอบคลุมพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และอ.พบพระ สามารถเก็บน้ำได้รวมกันมากกว่า 344 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้ศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมในเชิงปริมาณน้ำ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในอำเภอแม่สอดได้อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 90 ล้าน ลบ.ม. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานได้กว่า 70,000 ไร่ และมีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

หากดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาแล้วเสร็จ นอกจากเป็นแหล่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ยังสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป