ชป.ดันโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จ.พะเยา หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

0
14063

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในอนาคต

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอเชียงคำมีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งประสบปัญหามาอย่างยาวนาน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเชียงคำ มีสภาพลาดชัน ในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาสูงลงมายังพื้นที่ด้านล่าง โดยเฉพาะบริเวณลำน้ำน้ำญวนกับลำน้ำแม่ลาวซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่สองฝั่งเป็นระยะเวลา 1-2 วัน เกือบทุกปี

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) ได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา ได้มีข้อเสนอแนะให้กรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาพร้อมกันนี้จะดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจออกแบบ รวมไปถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสบสา (บ้านใหม่ปางวัว) หมู่ 18 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นโครงการเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 26,138 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทาน 20,910 ไร่ ครอบคลุม 57 หมู่บ้าน 7 ตำบล ของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการทำการเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วย