ชป.ตั้งการ์ด!!คุมเข้มการระบาดของเชี้อไวรัสโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่WFHไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

0
13498

กรมชลประทาน ขานรับมาตรการป้องกันและคุมเข้มการระบาดของเชี้อไวรัสโควิด 19  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และข้อสั่งการในการควบคุมโรค ผ่านทางระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ทั่วประเทศ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าหรือโควิด19 ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 37,453 คน และอาจมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นั้น  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวังพร้อมวางมาตรการและแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด

กรมชลประทาน จึงสั่งการไปยังหน่วยงานส่วนกลางและโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุและการเผชิญเหตุให้ครบทุกมิติ เป็นไปตามมาตรการ DMHTTA  ที่กำหนด รวมทั้งกำชับและเน้นย้ำบุคลากรให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้าน และตรวจสอบคัดกรองบุคลากรอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(ศบค.)  กำหนดไว้และเข้ารับการรักษาทันที  ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงให้รีบตรวจหาเชื้อและพิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน(Work From Home) อย่างน้อย 14  วัน  และขอให้มีการซักซ้อมหรือเตรียมการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำแผนและมาตรการในการปฏิบัติงานจากที่บ้านหน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือพิจารณาตามความเหมาะสมเต็มขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงาน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานแทน เพื่อมิให้กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กรและการบริการประชาชน

สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ขอให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามคำสั่งของจังหวัดและสถานการณ์  ส่วนการจัดฝึกอบรม ประชุม รวมทั้งการสัมมนาต่างๆ ให้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้งดร่วมกิจกรรม อาทิ งานเลี้ยงสังสรรค์  และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนแออัด รวมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรจัดทำ Timeline ของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วหากเผชิญเหตุ  นอกจากนี้ ยังขอให้ติดตามสถานการณ์และประกาศ ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดต่างๆ รวมทั้งประสานข้อมูลกับศูนย์ฯโควิดกรมชลประทาน อย่างต่อเนื่อง