ชป.ตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า)”

0
10660

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนชาวนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เป็นอย่างมาก หลังเกิดอุทกภัย จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ฝนตกหนักในพื้นที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก สั่งการให้กรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในด้านต่างๆ

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และการบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2563เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ กรมชลประทาน จึงจัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ส่วนหน้า)ขึ้น  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่  15 และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 16 เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน ตลอดประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินความต้องการและความจำเป็นเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย  

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา