ชป.ติดตามและควบคุมการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกเจ้าพระยาหลังสงกรานต์

0
13447

กรมชลประทาน วางมาตรการรับมือป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ในช่วงหลังสงกรานต์นี้

​​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ขอกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ช่วงวันที่ 14 18 เมษายน 64 จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง อาจจะส่งผลให้มีค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้น     ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน แต่เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้มีปริมาณฝนทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างช่วยประหยัดปริมาณน้ำต้นทุนที่ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มขี้น ทำให้ส่งผลดีต่อการควบคุมคุณภาพน้ำและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะการผลิตประปาของการประปานครหลวง (กปน.) กรมชลประทาน ได้วางมาตรการการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา ดำเนินการโดยควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ในอัตรา 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง ซึ่งจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ กรมชลประทานและการประปานครหลวงจะร่วมกันปฏิบัติการ Water Hammer Operation โดยกำหนดหยุดสูบน้ำเป็นระยะเวลา 2-4 ชั่วโมงในช่วงน้ำลดลง เพื่อให้มีปริมาณน้ำจืดมีมากพอสำหรับผลักดันลิ่มความเค็มให้เคลื่อนตัวไปให้ไกลจากสถานีสูบน้ำสำแล และยังประสานงานกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ลดอัตราการสูบระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อควบคุมค่าความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานการผลิตประปา

​​สำหรับทางด้านแม่น้ำท่าจีน ได้มีการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง รวมอัตรา 55 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบด้วย 1) การระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ (ปตร.) ปากคลองจระเข้สามพัน ในอัตรา 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลำเลียงน้ำต่อเนื่องผ่าน ปตร.สองพี่น้อง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงสู่แม่น้ำท่าจีน        และ 2) การระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ(ปตร.) ท่าสาร ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลำเลียงน้ำต่อเนื่องลงสู่แม่น้ำท่าจีน ผ่าน ปตร.บางปลา ในอัตราไม่ต่ำกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ ในช่วงวันที่     14 – 18 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ดูแลอาคารรับน้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง ให้ปิดการรับน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมค่าความเค็มมีประสิทธิภาพมากที่สุด