ชป.ปรับปรุงฝายบ้านห้วยโตก จ.เลย คืบหน้ากว่าร้อยละ 25 คาดเสร็จปีนี้ใช้งานได้

0
11526

กรมชลประทาน เดินหน้าปรับปรุงโครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย แทนฝายเดิมที่ชำรุด หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการปรับปรุงและพัฒนาอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำเพิ่มมากขึ้น

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฝายยางบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 25 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในปี 2564 นี้ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ราษฎรบ้านห้วยโตก ได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน ให้ก่อสร้างฝายทดน้ำทดแทนฝายหินทิ้งเดิมที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานมานานประกอบกับราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยโตก มักจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำ กรมชลประทานจึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นดังกล่าว ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำและรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการฝายยางบ้านห้วยโตก มีลักษณะเป็นฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90เมตประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3เมตร และฝายยาง สูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร มีอาคารท่อระบายทราย 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง และอาคารห้องควบคุมอีก 1 แห่ง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี คือระหว่างปี 2563 – 2564 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรในพื้นที่ ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,750 ไร่ ราษฎร 856 ครัวเรือน