ชป.ย้ำ น้ำต้นทุนที่มีอยู่สงวนไว้สำหรับน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

0
6653

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวนาอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง   ร้องขอให้กรมชลประทานส่งน้ำไปช่วยพื้นที่เพาะปลูกข้าวกว่า 30,000 ไร่ และสวนมะม่วงอีกกว่า 3,000 ไร่ หลังจากที่ผ่านมาเกษตรกรได้ให้ความร่วมมืองดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง และกรมชลประทานสัญญาว่าจะปล่อยน้ำในในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่กลับออกมาขอความร่วมมือเกษตรทำการเพาะปลูกเมื่อฝนตกชุก หรือมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติในฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปี 2562 มีปริมาณน้ำใช้การได้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รวมกันเพียง 5,377ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย สามารถส่งน้ำได้เฉพาะการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่อง เท่านั้น ซึ่งเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้งการใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และต่อเนื่องมาจนถึงฤดูฝนปี 2563 วันที่ 1พฤษภาคม 2563 มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 1,936 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรพืชต่อเนื่อง และรักษาระบบนิเวศ ในช่วงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม 2563 ประมาณวันละ 18 ล้าน ลบ.ม. รวมประมาณ 1,656 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 280 ล้าน ลบ.ม. จากข้อจำกัดของปริมาณน้ำต้นทุนนี้ สามารถส่งน้ำให้ได้เฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำเท่านั้น เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยในช่วงฤดูฝนประสบมักจะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว จึงใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากโดยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ 0.265 ล้านไร่ ใช้น้ำประมาณ 245 ล้าน ลบ.ม. ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่าง 12 ทุ่ง จำนวน 1.15 ล้านไร่ และพื้นที่ดอนอีก 6.568 ล้านไร่ ขอให้เพาะปลูกเมื่อมีฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การเพาะปลูกข้าวนาปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเสร็จเช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆมา

ทั้งนี้ โครงการชลประทานอ่างทองและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยปลัดอำเภอสามโก้ และกำนันตำบลอบทม เพื่อร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมถึงแผนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ภายหลังการชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น เกษตรกรต่างมีความเข้าใจที่ต้องใช้น้ำฝนเป็นหลัก และใช้น้ำชลประทานเสริม อีกทั้งยังมีความพึงพอใจในแนวทางการให้ความช่วยเหลือสวนมะม่วง ของอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองด้วย