ชป.ย้ำ..พร้อมเปิดเผยข้อมูลแนวคันกั้นน้ำ ปตร.ศรีสองรักฯ จังหวัดเลย

0
12955

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี กลุ่มฮักแม่น้ำเลยขอให้เปิดเผยข้อมูลแนวคันกั้นน้ำ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดเลย หลังอ้างว่ากรมชลประทาน ไม่เคยแจ้งข้อมูลให้ทราบ นั้น

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 มีแผนดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำและอาคารประกอบบริเวณตลิ่งแม่น้ำเลย ต่อจากประตูระบายน้ำ ลำน้ำเดิม ขึ้นไปทางบ้านคกมาด ตำบลเชียงคาน และบ้านกกโพธิ์ บ้านห้วยหินสอ บ้านกลาง บ้านแก่งมี้ ตำบลนาซ่าว ระยะทางรวมประมาณ 19 กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อใช้บริหารจัดการน้ำบริเวณร่องน้ำที่ไหลลงแม่น้ำเลย พร้อมออกแบบคันกั้นน้ำให้เป็นถนนลาดยาง กว้าง 7 เมตร สำหรับใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ด้วย ส่วนระดับคันกั้นน้ำได้ออกแบบให้อยู่ที่ระดับตลิ่ง +214 เมตร(รทก.) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเดิม ซึ่งก่อนการดำเนินโครงการฯ ได้มีการเข้าไปสำรวจพื้นที่ พร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ บ้านคกมาด บ้านกกโพธิ์ บ้านห้อยหินสอ และบ้านแก่งมี้ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว มีมติเห็นด้วยที่จะให้ดำเนินโครงการฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ชลประทานสามารถเข้าไปดำเนินการปักหลักเขตและจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานได้

ส่วนในพื้นที่ที่ปรากฏตามข่าวนั้น กรมชลประทาน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการปตร.ศรีสองรักฯ กรมชลประทาน ได้มีความพยายามที่จะประสานไปยังผู้นำในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตชี้แจงข้อมูล รวมทั้งขอเข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ แต่ไม่ได้รับการตอบรับหรืออนุญาตจากราษฎรให้เข้าไปในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถทำการสำรวจและสรุปข้อมูลต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 จะดำเนินการจัดส่งรูปแบบรายละเอียดแนวคันกั้นน้ำและอาคารประกอบที่ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดไว้แล้ว เพื่อชี้แจงกลุ่มฮักแม่น้ำเลยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป