ชป.รุดหน้าพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่

0
13874

ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ให้ทุกหน่วยงานเร่งพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อให้ใช้การได้อย่างเต็มศักยภาพ และข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ นั้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลและมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง RID TEAM เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิงบ้านร่องริว ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 94.82 หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 2.47 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดิม) จำนวน 3 แห่ง ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 10,350 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 42.52 หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำได้ 8.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 20,460 ไร่ และ ระบบระบายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตั้งอยู่ที่ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีลักษณะเป็นงานขุดลอกคลองระบายน้ำความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 15.35 หากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันการกัดเซาะของลำห้วยเดิม และเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งยังช่วยบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะบกเตี้ยและบริเวณใกล้เคียง มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 2,000 ไร่

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกโครงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการให้มากที่สุด และตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว จึงสั่งการให้สำนักงานชลประทานทุกแห่งเตรียมพร้อมทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนกำลังพลในพื้นที่ให้พร้อมสำหรับเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา