ชป. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

0
11129

กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หลังจัดประชุมร่วมกันทุกฝ่าย ก่อนเสนอครม.อนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยในระยะต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังจากที่กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ลงพื้นที่จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนตามแนวทางในป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในส่วนของแผนงานและงบประมาณที่กรมชลประทานเสนอ ซึ่งจากนี้ไปจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด

ด้านนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานชลประทานที่ 8 กล่าวว่า ในวันนี้(24 ธ.ค. 63) สำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาระดับจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานศรีสะเกษ โดยในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบผลสำรวจแปลงที่ที่ดินที่ผ่านการรังวัดที่ดินแล้ว โดยคณะทำงานระดับอำเภอกันทรารมย์ ได้ทำการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทมีเอกสารสิทธิ 82 แปลง เป็นของราษฎรตำบลโนนสัง และที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิอีก 22 แปลง เป็นของราษฎรตำบลหนองแก้ว ซึ่งคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด จะได้นำข้อมูลสรุปจากการประชุมในครั้งนี้ นำเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติจ่ายค่าชดเชยตามขั้นตอนต่อไป