ชป.ร่วมพัฒนาคลองดำเนิน สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย

0
2383

ชป.ร่วมพัฒนาคลองดำเนิน สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย

วันนี้(11พ.ย.62)พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคูคลองเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร สะท้อนประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตประเพณีของคนท้องถิ่น โดยในส่วนของกรมชลประทาน มีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิการบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงการ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”

.

สำหรับโครงการ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มุมมองใหม่ให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาคูคลองที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เป็นการสร้างรายได้เสริมพิเศษให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวลุ่มน้ำแม่กลองเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยววิถีคลอง “1 คลอง 2 น้ำ 3 จังหวัด” ประกอบด้วย 1 คลอง ได้แก่คลองดำเนินสะดวก 2 แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญตลอดคลองดำเนินสะดวก 4 จุด ได้แก่ จุดที่1 วัดโชติทายการาม จุดที่ 2 บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด จุดที่ 3 สวนเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 คลองสะเดา และจุดที่ 4 ตลาดเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้ร่วมสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดำเนินสะดวก และคลองซอยต่างๆ พร้อมปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านมหาดเล็กเจ็กฮวด และสวนเกษตรแม่ทองหยิบ รวมทั้งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลอง การขุดลอกคูคลองดำเนินสะดวกและคลองในเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมกับควบคุมระดับน้ำ ด้วยการซ่อมแซม ประตูระบายน้ำบางนกแขวก และประตูน้ำอื่นๆในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ อีก 2 แห่ง ได้แก่ ประตูระบาน้ำคลองบางคนที และประตูระบายน้ำคลองทองหลาง-บางน้อย รวมทั้งมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำในคลองด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประตูระบายน้ำแพงพวย ประตูระบายน้ำคลองขุดลัดราชบุรี และขุดลอกคลองขุดลัดราชบุรี คลองแพงพวยและคลองโคกวัด ซึ่งโครงการฯ ทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 นี้