ชป.ลุยจัดตั้งกลุ่มปริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย

0
6807

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ โครงการชลประทานสุโขทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 54 คน ร่วมประชุม ณ วัดตอสัก หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีแผนงานก่อสร้างปี 2563 – พ.ศ.2565 ความจุเก็บกัก 4.93 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้กว่า 3,200 ไร่ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค รวมทั้งบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วย